ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

            Поверителността на вашите лични данни е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.        
            С цел сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока/услуга, в електронен магазин smenzamen
.com („Сайта“)собственост на Видлич 2016 Еоод с адрес на управление: София, ул. Г.С.Раковски 130, ЕИК:  обработваме данни на физически лица в съответствие с настоящата Политика.

            Видлич 2016 Еоод е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт и приложението, както и при закупуването на нашите продукти. При обработването на лични данни Видлич 2016 Еоод спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 (накратко Регламент/а) и Закона за защита на личните данни.

            Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

            Във връзка с предоставяните Услуги, сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояние НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели наелектронрн магазин smenzamen.com без регистрация

(б) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като потребители / клиенти

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, или друга кореспонденция къмВидлич 2016 Еоод

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания или друга кореспонденция, отправена към Видлич 2016 Еоод

(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за продажба от разстояние

II.  Лични данни, които обработваме:

 1.       Които Вие предоставяте:

            За да Ви предоставим стоки/услуги,сключим договор за продажба от разстояние с Вас и да го изпълним, е необходимо да получим определена информация от ваша страна. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея / или да сключим съответния договор за продажба от разстояние. Това са: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка / държава, град, улица, номер/, телефонен номер.

Кореспонденция

            При запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Видлич 2016 Еоод, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез телефонни обаждания,  чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти /новини, бюлетини/

            Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти, промоции, игри и други новини и предложения. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Специални категории (чувствителни) данни

            Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Видлич 2016 Еоод може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма за съгласие в Сайта, добавите предпочитания, настройки и др. с цел подобряване на услугата.

 1.       Които са свързани с процеса на ползване на Сайта

            В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услуги / за сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояния. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час. Също така има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация.

Сървърни логове. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

            Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана с предоставяните Услуги сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояние.Също така, ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас и за да Ви информиране за най-новите ни предложения и специални оферти, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

          Видлич 2016 Еоод събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 • сключването на договори за продажба от разстояние между Вас и Видлич 2016 Еоод
 • изпълнението на законовите задължения на Видлич 2016 Еоод.
 • изпълнение на сключения договор / поръчката Ви
 • информирането Ви за продукти и услуги по имейл, за което сте заявили съгласието си. 

• предоставянето на услуги;

• регистрацията Ви на уебсайта или приложението

• администрирането на уебсайта и приложението;

• анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт;

• администриране на всички томболи/игри, провеждани отВидлич 2016 Еоод

• измерване и анализиране на нашата реклама;

• поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни;

            Нашите законови задължения включватизпълнение на предвидени в Регламента и закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

            Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

            Ние обработваме данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

            При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите/ изпълнение на договорите за продажба от разстояние, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни

За целия период на поддържане на акаунта в Сайта

Данните Ви идентифицират като страна по Договори за продажба от разстояние в Сайта.

Абонаменти за известия за нови продукти, промоции – директен маркетинг

За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти, промоции – директен маркетинг Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бисквити

За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

 

            В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, данните се запазват до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

            Съхранение (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на съхранение на данните.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

           Видлич 2016 Еоод не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи.За предоставяне на най-добрите условия по договора за продажба от разстояниете, НИЕ предоставяме Ваши лични данни на:

 •          нашите служители, професионални съветници, IT специалисти
 •          доставчици, бизнес партньори, подизпълнители и застрахователи
 •          компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин
 •          лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме личните Ви данни
 •          трети лица с оглед защитата на права и законни интереси наВидлич 2016 Еоод
 •          доставчици на търсачки и уеб анализи

            При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

            В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

            Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права. Това включва и обмен на информация с държавни, регулаторни и разследващи органи, както и други организации с  цел защита от измами.

            Нашият уеб сайт и приложението може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някои от тези уебсайтове, имайте предвид, че те имат собствени правила за поверителност и носят отговорност за тях.

            Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 •          Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни.

 •          Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение, дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация, относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.

 •          Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през акаунта си в сайта.

 •          Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 •          Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез подаване на искане за закриване на акаунт.

 •          Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

 •          Право за уведомяване на трети лица.

Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми трети лица, когато той им е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработката им.

 •          Право на преносимост на данните.

Имате право да получите предоставените от Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено от наша страна.

 •          Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от вас съгласие за обработка на лични данни.

Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за нови продукти, оферти и промоции – директен маркетинг по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 •          Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 •          Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

           

VII. Точност на информацитята

Видлич 2016 Еоод не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

 1. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и нашите клиенти/потребители/партньориНИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени Регламента.

Прилагаме най-добрите практики съобразени с международните стандарти.

Компанията е приела необходимите правила, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни. Тези мерки включват всички необходими процедури  вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните. 

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Видлич 2016 Еоод

 •          Адрес за кореспонденция: София, ул.Г.С.Раковски130
 •          Имейл: office@smenzamen.com
 •          Тел.: 0898460009